Zaterdag 13/08/2022

De nieuwe breuklijn tussen oost en west

Zijn onderzoek bewijst wat de onderbuik al aanvoelde: globalisering maakt Aziaten rijker, maar een grote groep westerlingen valt uit de boot. Topeconoom Branko Milanovic waarschuwt voor 19de-eeuwse toestanden.

We beginnen met het goede nieuws. De wereld blijkt de afgelopen decennia een nivelleringsfeestje te hebben gevierd dat in de geschiedenis zijn gelijke niet kent. Ze is rijker én gelijker geworden. Voor het eerst sinds de industriële revolutie is de groei van de mondiale welvaartskloof een halt toegeroepen. Daar hebben vooral de hongerende Aziatische massa's van geprofiteerd. Zij gingen er in twintig jaar tijd gemiddeld tot wel 80 procent op vooruit. Een Chinese stedeling verdient inmiddels gemiddeld meer dan een Roemeen of een Litouwer.

Tot zover de globalisering als feelgoodverhaal. Nu het slechte nieuws. Anders dan liberale politici en economen jarenlang beweerden, is dit geen win-winsituatie. Er zijn ook verliezers. Niet ergens aan de andere kant van de wereld, maar hier, in Europa. Terwijl Azië opstoomt en de westerse rijken nog rijker worden, ziet de lagere middenklasse haar welvaart stagneren.

Daarmee toont de Servisch-Amerikaanse Branko Milanovic (63) glashard aan wat de onderbuik al bespeurde. De voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank, nu verbonden aan de City University of New York, baseert zich op 600 onderzoeken naar ongelijkheid, afkomstig uit 120 landen, samen goed voor zo'n 90 procent van de wereldbevolking. Maar hij doet veel meer dan met een indrukwekkende hoeveelheid statistieken strooien. Milanovic biedt ook een verklaring voor de opmars van het rechtspopulisme - de verkoop van zijn boek schoot omhoog na de verkiezingsoverwinning van Trump - en hij waarschuwt: we dreigen terug te keren naar de 19de eeuw.

Eerst nog even terug naar dat wonderlijk bondige, maar zo veelzijdige boek. Dat heeft alles te maken met zijn achtergrond, beaamt Milanovic, die ter gelegenheid van de Nederlandse vertaling van Wereldwijde ongelijkheid. Welvaart in de 21ste eeuw even in Amsterdam is. Geboren in Parijs, ging hij naar school in België, om daarna in voormalig Joegoslavië economie te studeren.

"In het tweede jaar werden we verondersteld Marx' Das Kapital te lezen", vertelt hij met zijn ontbijt net achter de kiezen. "Waarschijnlijk ben ik een van de weinigen die dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Fascinerend. De teleurstelling kwam toen ik aan de modernere, neoklassieke economen begon. Het ging over waarom persoon x koffie drinkt in café y, en tegen welke prijs. Zulke kleine, saaie vraagstukken! Ik was denkers als Marx, maar ook Adam Smith of John Maynard Keynes gewend. Die trachtten in het bestek van één boek de complete geschiedenis van de menselijke beschaving te verklaren."

Olifantengrafiek

Die grenzeloze ambitie is terug te vinden in zijn eigen boek, over ongelijkheid. Dat begint al met het perspectief: Milanovic neemt de complete wereldbevolking onder de loep. Maar hij schroomt ook niet om verreikende conclusies te verbinden aan de cijfers. Neem de fameuze 'olifantengrafiek', uitgegroeid tot zijn handelsmerk. In één beeld wordt getoond welke delen van de mensheid de afgelopen decennia het best hebben geboerd. Bovenaan, in de kop van het dier, bevindt zich de Aziatische middenklasse. Ook de slurf verging het prima: daar zitten de 1 procent allerrijksten.

De lagere westerse middenklasse (de laaghangende kop van de olifant) ging er daarentegen nauwelijks op vooruit. "De plutocratie", legt Milanovic uit, "is uitstekend geïntegreerd in de geglobaliseerde economie. Ze spreekt de taal, vliegt de hele wereld rond. Lijnrecht daartegenover staat de 20 tot 30 procent van de westerse bevolking die heel erg tegen globalisering is."

Of dat de successen van de rechts-populisten verklaart? "Jazeker. Als je deze economische factoren negeert, kun je de populariteit van mensen als Wilders en Le Pen enkel verklaren als een plotselinge uitbarsting van haat, nationalisme en racisme. Ik denk niet dat zoiets spontaan gebeurt. Het heeft altijd te maken met teleurstelling en onvrede. In dit geval over de gevolgen van de globalisering."

Het onderzoek van Milanovic ontkracht een linkse én een rechtse mythe. "Neoliberalen gaan ervan uit dat globalisering iedereen rijker maakt", zegt Milanovic. "'Zorg voor vrijhandel, snoei in de regels en privatiseer publieke eigendom. Uiteindelijk profiteren we daar allemaal van.' Niet dus." De veelgeprezen meritocratie is een leugen gebleken. Ons inkomen wordt nog altijd voor 80 procent bepaald door de plaats en het milieu waarin we worden geboren, rekent hij voor. "Alleen al met een Amerikaans paspoort in plaats van een Congolees, vermenigvuldigt een persoon zijn inkomen 93 keer." Noem het de wiegenbonus.

De linkse denkfout komt voort uit het anti-imperialisme: de landen in het noorden, inclusief hun ooit zo uitgebuite arbeidsklasse, zouden rijk blijven op kosten van het arme zuiden. De wereld van de 21ste eeuw blijkt een stuk complexer, ontdekte Milanovic. "Ik ben geboren en opgegroeid op een planeet die netjes in drieën was verdeeld. Er was een rijke eerste wereld, een socialistische tweede, en de arme derde wereld. Van dat overzichtelijk plaatje is weinig meer over. De eerste wereld bestaat nog altijd, maar is stevig gegroeid. De tweede wereld is sinds de val van de Sovjet-Unie verleden tijd, terwijl een aantal Aziatische derdewereldlanden is opgestuwd in de vaart der volkeren. En dan is er nog Afrika. Dat continent is onder de streep amper gegroeid."

Tweedeling

Als in die chaotische wereldwanorde iets van een patroon valt te ontwaren, dan is dat een terugkeer naar de vorige periode van mondialisering: de 19de eeuw. "De tijd", schrijft Milanovic in zijn boek, "waarin het grootste gedeelte van de mondiale ongelijkheid was toe te schrijven aan de inkomensverschillen tussen rijke en arme Britten, rijke en arme Russen en rijke en arme Chinezen, maar niet aan het feit dat het gemiddelde inkomen in het westen hoger was dan in Azië."

Het is de wereld van de vlammende geschriften van Marx. Of de romans van Dickens. De tweedeling spreidde zich afgelopen eeuw uit over de aardbol. De verarmde miljarden in de derde wereld waren de pineut. Daarin komt nu gelukkig verandering. Maar als we niet oppassen, keert de ongelijkheid terug naar huis. Wat blijft, is dat de rijke bovenlaag rijker wordt. Veelzeggend is het nieuws van het Internationaal Monetair Fonds deze week: de arbeidsinkomensquote, oftewel dat deel van de koek dat de werknemers ten goede komt, blijft dalen.

Wie goed kijkt, betoogt Milanovic, ontwaart tot ver buiten de economie tekenen van zulke 19de-eeuwse toestanden. "Neem de Verenigde Staten", denkt hij hardop na. "Die gedragen zich op dit moment als een ontwikkelingsland waar de macht niet langer gecentraliseerd is. Verschillende onderdelen van het staatsapparaat handelen op uiteenlopende wijze.

"Dat is moeilijk voorstelbaar voor ons, westerse burgers. Wij zijn ordentelijke staten met duidelijke hiërarchieën gewend. Het doet meer denken aan een land als Pakistan. Daar houdt de geheime dienst ISI er een eigen politieke koers op na, los van de regering. Iets dergelijks zie je nu ook in de VS. Als de baas van de CIA spreekt, is dat dan de mening van Trump, van zijn geheime dienst of alleen van hemzelf? We weten het niet."

Toch hoeft de 21ste eeuw geen kopie te worden van de 19de. De meest voor de hand liggende reactie schiet op dit moment overal om ons heen wortel: rechts-populisme. Milanovic, zelf voorstander van mondialisering, ziet er weinig heil in. Niet omdat het om een onvermijdelijk, onomkeerbaar proces gaat, zoals vaak is betoogd. "Technisch gezien kunnen we de mondialisering best terugdraaien", meent hij. "Dat is een kwestie van het aan banden leggen van het vrije verkeer van goederen en kapitaal. Een land kan handelsbarrières opwerpen, zowel de Wereldhandelsorganisatie als de euro vaarwel zeggen en natuurlijk de immigratie terugbrengen tot nul."

Maar, stelt hij, anders dan rechts-populisten beloven, keren we daarmee in sociaal opzicht niet terug naar de naoorlogse gouden jaren van het kapitalisme. "De mondialisering terugdraaien vergt een uiterst ingewikkelde en pijnlijke aanpassing. Vergelijk het met de overgang van socialisme naar kapitalisme in Oost-Europa. Jij en ik zouden echt niet ineens stoppen met samen koffiedrinken, nadenken en schrijven. Maar iemand moet wel de televisies en koelkasten gaan maken die Europa veertig jaar geleden zelf produceerde."

Meer migranten

Gelukkig zijn er andere oplossingen. Milanovic is het niet eens met de doemdenkers die uit de geschiedenis de les trekken dat alleen oorlog, epidemieën en andere rampspoed een einde kunnen maken aan stijgende ongelijkheid. "Alsof we een Derde Wereldoorlog nodig zouden hebben om de ongelijkheid verder terug te dringen. Alstublieft niet. Dan zie je de goedaardige krachten die historisch gezien óók een rol speelden over het hoofd, zoals onderwijs of vakbondsmacht. Daarmee is na de Tweede Wereldoorlog de ongelijkheid in de westerse wereld enorm teruggedrongen. Ook hier."

Milanovic is sceptisch over de hogere belastingen waarvoor menig linkse partij pleit: "Globalisering zorgt ervoor dat kapitaal makkelijk over de grens kan wegvluchten. Dus moet je eerder ingrijpen: maak de bruto inkomensverdeling minder ongelijk." Om de rijkdom eerlijk te verdelen, legt hij uit, moeten we allemaal een beetje kapitalist worden. Keer een deel van de lonen uit in de vorm van aandelen, betoogt Milanovic. Stimuleer eigen woningbezit. En belast schenkingen zwaarder, zodat rijkeluiskinderen niet al bij hun geboorte een enorme voorsprong hebben.

Laat dat volkskapitalisme nu net aan populariteit hebben ingeboet sinds de crisis van 2008. De verspreiding van financiële assets - huizen, aandelen, derivaten - onder steeds bredere delen van de bevolking bleek de financiële instabiliteit te hebben vergroot. Niet minder omstreden is een ander voorstel van Milanovic. Hij wil meer migranten toelaten. Maar niet met dezelfde rechten als de eigen bevolking. In plaats daarvan mikt hij op een soort tweederangsburgerschap.

"Ik weet dat het niet de perfecte oplossing is", zegt hij daar zelf over. "Maar we moeten iets doen. Een op de acht bewoners van deze planeet wil graag ergens anders gaan wonen. We staan dus pas aan het begin van de grote volksverhuizing. Laat een deel van deze migranten hier komen om specifieke vacatures bij een werkgever in te vullen, bijvoorbeeld voor een periode van vier jaar. Dan maken ze geen deel uit van de arbeidsmarkt als geheel en blijft hun invloed beperkt."

Het alternatief is de grenzen helemaal op slot te doen. Of om, heel consequent liberaal, na kapitaal en goederen ook de factor arbeid vrijelijk over de wereld te laten stromen. "Beide oplossingen zijn slechter dan een middenweg. Bovendien is datgene wat ik voorstel, hoe radicaal het ook klinkt, nu al deels realiteit. Zelf werk ik in de Verenigde Staten met een greencard. Daarmee ben ik voor zo'n 90 procent gelijk aan een Amerikaanse staatsburger, maar niet helemaal. Hoezo gelijke rechten en plichten?"

Of de stagnatie van het westen nu kan worden gestopt of de opkomst van Azië wel of niet doorzet, voor één groep voorziet Milanovic hoe dan ook een zonnige toekomst: de economen. Hij gelooft er niets van dat de grote vragen zijn beantwoord met de bestseller van Thomas Piketty en alle andere nieuwe boeken over ongelijkheid. Integendeel. "Dit is nog maar het begin. De toekomst in de economie is aan big data. Dat klinkt inmiddels als een holle frase, maar we krijgen echt steeds meer en gedetailleerdere gegevens over mensen. Nu én in het verleden."

De gevolgen zijn ingrijpend, ook voor gewone burgers. Milanovic voorspelt niets minder dan een paradigmawijziging. "Economen keken lange tijd noodgedwongen naar abstracties. Naar fictieve modelburgers - de rationele homo economicus - en gemiddelden, zoals het inflatiecijfer of het bruto binnenlands product. Maar wat zegt het nu eigenlijk over onze welvaart als de economie groeit met 2 procent? Wat merken jij en ik daarvan? Vrijwel niets!"

De nieuwe economie beschikt straks over gigantisch veel meer en gedetailleerdere kennis over de echte wereld. Over hoe het werkelijk met individuele mensen van vlees en bloed gaat. Met een beetje geluk leidt dat ook tot zinnigere aanbevelingen over hoe hun leven te verbeteren, hoopt Milanovic. "Ik zeg je, de datarevolutie luidt het einde van het tijdperk van het gemiddelde in. De toekomst is aan wat ik de heterogeniteit noem. Daar ben ik in elk geval heel optimistisch over."

Branko Milanovic - Wereldwijde ongelijkheid. Welvaart in de 21ste eeuw, Uitgeverij Spectrum, € 29,99

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234